Aarhus Universitets segl

Ukrudtsbekæmpelse i spinat og anden havefrø uden Betanal, del IV

Projektleder: Peter Hartvig
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2022

Projektets formål og mål

Projektets hovedformål er at udvikle og afprøve strategier til kemisk ukrudtsbekæmpelse i spinat til frø i et scenarie, hvor phenmedipham (Betanal) ikke længere er til rådighed. I projektet screenes også for nye herbicider til spinat og andre havefrø arter. Målet er også i fremtiden at kunne anvise rationelle og effektive ukrudtsbekæmpelsesstrategier, uanset om phenmedipham er til rådighed eller ej. Projektets hovedaktivitet er udførsel af 3-4 strategi markforsøg i spinat samt 2 øvrige specialforsøg. Tidligere forsøg har vist, at det er meget vanskeligt at erstatte phenmedipham med andre produkter, og derfor er et af projektets væsenligste effekter en forøget viden om optimering af strategier med særlig fokus på skånsomheden overfor spinat. På længere sigt skulle projektet gerne udmønte sig i nye herbicidgodkendelser til mindre anvendelse i spinat, så Danmark også i fremtiden er i stand til at fastholde sin stærke position på verdensmarkedet for spinatfrø.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Projektets resultater vil blive offentliggjort og formidlet via forskellige møder med branchen. For hvert forsøg udarbejdes en forsøgsrapport, der lægges på instituttets hjemmeside. Derudover vil projektets resultater på opfordring blive præsenteret ved møder for avlere eller andre relevante fora.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.