Aarhus Universitets segl

Frøgræsdyrknings klima- og miljøeffekt

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2022

Projektets formål og mål

I forbindelse med målsætningen om at reducere landbrugets klima- og miljøeffekter mangler data for frøgræsdyrkningens effekt på drivhusgasudledning og kulstoflagring i jorden.

I AU-Flakkebjerg's Biobase-platform indgår to 4-arige sædskifter, som har været i omdrift siden 2015:

A: Vårbyg m. udlæg; 1. års strandsvingel til frø med udnyttelse af genvæksten; 2. års strandsvingel til frø (den afsluttede frømark udnyttes som efterafgrøde); sukkerroer

B: Vårbyg; vinterraps; vinterhvede; vinterhvede m. efterafgrøde

Endvidere indgår afgrøder som ugødet kløvergræs, gødet græs til slæt, ensidig majs m.fl.

I projektet bestemmes forskelle i kulstoflagring, drivhusgasudledning og nitratudvaskning mellem frøgræs og andre afgrøder.

Projektets mål er at indsamle data og opbygge viden om frøgræsdyrknings klima- og miljøeffekt, som kan indgå i en samlet vurdering af frøgræsdyrkningens klima- og miljøprofil i relation til andre enårige afgrøder samt anvise potentielle dyrkningsmæssige tiltag til forbedring heraf.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil foreligge efter oprensning og statistisk analyse af frøhøst.
Resultater af forsøgene i 2022 vil være tilgængelige på www.Frøforskning.dk i januar-februar 2023.

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.