Aarhus Universitets segl

Selektive ukrudtsmidler i spinat

Projektleder: Peter Hartvig
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2023

Projektets formål og mål

Et realistisk scenarie for fremtidens ukrudtsbekæmpelse i spinat er at anvende integrede strategier med flere metoder. Spinat dyrkes pa rækker, hvor at rækkemellemrummet udgør det største areal. Det er derfor sandsyn­ligt, at række og rækkemellemrum vil blive behandlet hver for sig med forskellige metoder. Mellem rækkerne vil flere mekaniske, termiske eller kemiske metoder kunne anvendes, og i princippet tages i anvendelse i morgen. Der findes allerede mange velbeskrevne ikke-selektive metoder til ukrudtsbekæmpelse pa flader, hvor der ingen afgrøde er. Den helt store udfordring er imidlertid i rækken, hvor der trods de senere års udvikling af robottek­nologi og præcisionslugemetoder, endnu ikke findes konkurrencedygtige alternativer til kemisk behandling. Det må derfor må anses for sandsynligt, at sprøjtning også vil være den dominerede metode til ukrudtsbekæmpelse i afgrøderækken en årrække endnu. Det er imidlertid et stort problem, at et af de fa selektive midler i spinat, phenmedipham, er i fare for at forsvinde, og der er start behov for at udvikle kemiske strategier uden phen­medipham.

Projektets hovedformål er at udvikle og afprøve strategier til kemisk ukrudtsbekæmpelse i spinat til frø i et sce­narie, hvor phenmedipham ikke længere er til rådighed. Dette arbejde baseres pa erfaringer fra strategi- og screeningsforsøg, udført de senere år, hvor bi.a. midlet Pixxaro har en fremtrædende plads. Målet er også i fremtiden at kunne anvise kemiske løsninger i rækkerne, der slår ukrudt ihjel og skåner spinaten (selektive ukrudtsmidler). Projektets hovedaktivitet er udførsel af 3-4 strategi markforsøg i spinat samt øvrige specialfor­søg. På længere sigt skulle projektet gerne udmønte sig i nye godkendelser af ukrudtsmidler til mindre anven­delse i spinat, så Danmark også i fremtiden er i stand til at fastholde sin stærke position pa verdensmarkedet for spinatfrø. 

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

•    Forsøgsbesigtigelse for branchen og andre interesserede i starten af juni
•    Resultater præsenteres for samme interessenter ved vintermøde i februar 2024 i Flakkebjerg (selve mødet ligger efter projektperioden, og er ikke en del
af budget).
•    Præsentation af foreløbige resultater for avlere i november (hvis ønskes)
•    I december udarbejdes en samlet rapport for alle forsøg, der lægges på hjemmesiden
•    Eventuel artikel (Frøavleren) vil blive skrevet i vinteren 2024, og derfor udenfor projektet