Aarhus Universitets segl

Startgødning til engrapgræs

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2023

Projektets formål og mål

Det er projektets formål et undersøge om tildeling af startgødning under etablering af engrapgræs kan forbedre fremspiring og etableringshastighed i engrapgræs til frø – for et opnå en mere sikker etablering eks. ved udlæg i vårkorn, et tættere plantedække og dermed en større konkurrenceevne over for ukrudt.

Den første del af projektet gennemføres under kontrollerede eller delvis kontrollererede forhold i laboratorium og semifieldanlæg ved AU-Flakkebjerg, hvor effekten af de forskellige gødningstyper (med særlig fokus på fosfor og kvælstof) for fremspiring og vækst undersøges. Udlæggets optagelse af makronæringsstofferne bestemmes. Optimal placering af gødning i forhold til græsfrø bestemmes. Endvidere undersøges effekten af fosfor og
mikronæringsstoffer for fremspiringen ved henholdsvis 25° (ISTA) og 8° (markforhold, forår) under laboratorieforhold.

I projektets sidste år testes placering af udvalgte gødningstyper ved forskellige udlægsmetoder (ærter, vårbyg og evt. renbestand). Specifikt undersøges de praktiske muligheder for etablering, hvor gødning placeres både til dæksæd og udlæg.

Målet er, at afdække hvor vidt tildeling af startgødning kan give en større dyrkningssikkerhed i engrapgræs – ek-sempelvis ved udlægsmetoder med kortere etableringstid

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Forsøgene præsenteres og diskuteres ved markvandringer, og resultaterne præsenteres ved møder med re-præsentanter fra frøbranchen,ved avlermøder og konferencer, i nationale frøavlstidskrifter samt på hjemmesiden www.Froeforskning.dk