Aarhus Universitets segl

Væselhale - vernaliseringskrav og overvintring i forårsetablerede frøafgrøder

Projektleder: Peter Kryger Jensen
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2023

Projektets formål og mål

Projektet har til formål at undersøge to egenskaber ved væselhale
1. Varierer vernaliseringskravet hos danske polulationer af væselhale
2. Overvintrer forårsfremspiret væselhale og sætter frø det følgende år

Vernaliseringskravet undersøges på frø indsamlet fra en række populationer af væselhale.Overvintring af forårsfremspiret væselhale undersøges på mærkede planter i markforsøgTil at undersøge om vernaliseringskravet varierer mellem danske populationer af væselhale indsamles frø fra 5 populationer ved modenhed i 2021. Desuden indgår Flakkebjerg populationen som reference. Med de i alt 6 po-pulationer gennemføres test af vernaliseringskrav i semifield forsøg ved Flakkebjerg. Vernaliseringskravet un-dersøges ved at så forskudt henover vinteren og placere containere/potter på udendørsarealet så de fremspi-rede planter udsættes for naturlig daglængde. Planternes udviklingsstadie registreres gennem sæsonen frem til sent efterår. Forsøget gentages 2 år.

Overvintringsevnen af forårsfremspiret væselhale gennemføres i small plot forsøg under markforhold. I forårse-tableret dæksæd udsås væselhale i mærkede ringe i foråret umiddelbart efter såning af dæksæd. Efter fremspi-ring tyndes til 1 plante væselhale pr ring. Dæksæd + halm fjernes fra parcellen ved modenhed med normal stubhøjde. Væselhale planternes overvintring og frøsætning følges og registreres det følgende år. Der anven-des væselhale af Flakkebjerg populationen samt fra en af de populationer der indsamles til undersøgelsen af vernaliseringskrav. Forsøget gentages 3 år for at afdække effekten af varierende vinterforhold.

Projektet vil øge vores viden om væselhales biologi. Viden om ukrudtsgræssernes biologi er vigtig for at kunne anvise og kombinere forebyggende metoder og direkte bekæmpelse i strategier der sikrer en produktion af frø med den ønskede renhed.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultaterne bliver præsenteret ved den årlige Frødag på Forskningscenter Flakkebjerg. Der forventes en artikel i frøavleren samt eventuelt som del af et indlæg på Plantekongres.