Aarhus Universitets segl

Effekt af Atlantis OD over for forskellige græsser

Projektleder : Solvejg Kopp Mathiassen

1.1       Projektets baggrund og formål

Bekæmpelse af græsukrudt i frøgræsafgrøder er en stor udfordring. Der er kun få herbicider til rådighed, og forskellen mellem ukrudtets og afgrødens følsomhed er ofte lille. I 2013 fandt vi i forsøg med bekæmpelse af væselhale og andre ukrudtsgræsser i frøgræs, at 0,45 L/ha Atlantis OD anvendt i efteråret gav mere end 90% effekt over for enårig rapgræs og alm. rapgræs uden væsentlig skade i rødsvingel og hundegræs. I engrapgræs blev der vurderet op til 40% skade, mens skaden i strandsvingel var på 80%. Resultaterne viser, at der er stor forskel i de forskellige frøgræssers følsomhed overfor Atlantis OD, og at det er muligt at reducere doseringen yderligere i forhold til bekæmpelse af rapgræsserne. 

1.2       Projektets aktiviteter 

Forsøget udføres som markforsøg ved Forskningscenter Flakkebjerg.

I 2015 udlægges striber af rødsvingel (2 sorter), alm. rajgræs (2 sorter), engrapgræs, hundegræs og stivbladet svingel i vårbyg. Sorter udvælges i samråd med frøvlskonsulenterne. Lige efter høst udsås enårig rapgræs, alm. rapgræs, væselhale og agerrævehale i striber ved siden af afgrøderne.

Behandlinger udføres på tværs af afgrøde-/ukrudtsstriberne i efteråret 2015. Der anvendes 3 doser af Atlantis OD (0,11, 0,22 og 0,45 L/ha) og 4 gentagelser. Frøgræssernes tolerance samt effekten overfor ukrudtsgræsserne vurderes ved visuelle bedømmelser ved vækststart i foråret 2016 og løbende gennem vækstsæsonen. Dette design giver god mulighed for en visuel vurdering af, hvilken dosering der er nødvendig for at bekæmpe græsukrudtsarterne samt hvilke kulturgræsser der tåler den aktuelle dosering. Forsøget har derfor en væsentlig demonstrations effekt.

1.3       Projektets mål / leverancer

Formålet med projektet er at undersøge virkningsspektret af Atlantis OD med henblik på at vurdere, i hvilke frøgræsafgrøder midlet kan anvendes uden afgrødeskade. Forsøget udføres med henblik på at afklare, i hvilke arter en ansøgning om ’mindre anvendelse’ kan blive aktuel.

Resultaterne af forsøget anvendes til udformning af en ansøgning om godkendelse til ’mindre anvendelse’ af Atlantis OD i frøafgrøder. Resultaterne formidles via en artikel i et fagblad (forår 2016) samt et notat på http://www.frøforskning.dk/