Aarhus Universitets segl

PRÆCISIONSFRØAVL

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2024

Projektets formål og mål

PRÆCISIONSFRØAVL vil udvikle og demonstrere en produktionsplatform for præcisionsdyrkning af frø. Produktionsplatformen skal bidrage til at højne frøudbytte og –kvalitet og dermed fastholde den positive indtjening i frøbranchen, samtidig med at bekæmpelsesindsatsen reduceres, og at de flerårige græsfrøafgrøder bidrager til en øget oplagring af kulstof i jorden.

Målet er at anvise et dyrkningskoncept, hvor afgrødens konkurrenceevne udnyttes mest muligt, og hvor data indsamlet med droner fra frøavleres marker kan omsættes i software som eksempelvis CropManager til en ef-fektiv ukrudtsbekæmpelse, som kun udføres i områder af marken, hvor det findes.

PRÆCISIONSFRØAVL består af fem arbejdspakker, hvis mål er at udvikle forbedrede dyrkningsmetoder for rækkesåede afgrøder, udvikle algoritmer til afgrødegenkendelse og anvende disse ved dataindsamling via droner i frøavleres marker. De udviklede algoritmer integreres i CropManager, hvorfra der udvikles forslag til strategier for ukrudtsbekæmpelse, og disse valideres i frøavlernes marker.

Forventningerne til projektet er at samarbejdet mellem projektets deltagere vil muliggøre, at PRÆCISIONSFRØAVL inden for et relativt kort tidsrum vil anvise en produktionsplatform, hvor ukrudt i frømarker moniteres via droner og softwareprogrammer som Crop Manager kan omsætte disse oplysninger til validerede og effektive bekæmpelsesstrategier, som minimerer anvendelsen af herbicider og hvis perspektiv er, at frøavl på sigt kan gennemføres selvom der ikke længere er selektive herbicider til rådighed.

Ansøgningen dækker medfinansiering af AU´s aktivitereter i GUDP-projektet. 

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Projektets resultater præsenteres ved demonstrationer, i frøfirmaernes nyhedsbreve og dyrkningsvejledninger, ved møder og konferencer, i nationale og internationale publikationer samt på de respektive deltageres hjemmesider.

De første, foreløbige resultater af frøavlsforsøgene ved AU-Flakkebjerg offentliggøres på www.Froeforskning senest foråret 2025.