Aarhus Universitets segl

TEKNOLOGIFRØ - rækkedyrkning

Projektleder: Birte Boelt
Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden 2024

Projektets formål og mål

Formålet er at bidrage til udvikling af et dyrkningssystem, hvor etablering af frøafgrøden i kraftige og tætte afgrøderækker med 24 cm rækkeafstand muliggør ukrudtsbekæmpelse ved rækkesprøjtning med ikke-selektive midler. Der er et meget stort behov for at finde nye dyrkningsmetoder i de fine frøgræsser efter Reglone er blevet forbudt (engrapgræs), og der er fundet herbicid-resistent enårig rapgræs. Et andet hyppigt forekommende græsukrudt er væselhale, som er et stort problem i rødsvingel. De traditionelt anvendte græsukrudtsmidler har svag effekt over for væselhale, som især etablerer sig i åbne pletter i frømarken.

I nærværende projekt gennemføres to markforsøg i rødsvingel og engrapgræs a. til bekæmpelse af de to mest hyppigt forekommende græsukrudtsarter (enårig rapgræs og væselhale) og b. til bekæmpelse af græsukrudt med ikke-selektive midler. 

Målet er at bidrage til en strategi for græsukrudtsbekæmpelse som dels kan forsinke/afværge resistensudvikling i enårig rapgræs og dels bidrage til en bedre bekæmpelse af væselhale, almindelig rapgræs og agerrævehale.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater fra forsøgene publiceres i nationale frøavlstidskrifter og på www.Froeforskning.dk. Endvidere vil resultaterne blive formidlet ved vintermøder for konsulenter. 

De foreløbige resultater er tilgængelige inden 1. marts året efter høst. Projektets samlede resultater offentliggøres ved projektets afslutning og senest den 1. marts 2025.