Aarhus Universitets segl

Jorden som filter

Pesticider anvendes i større og større omfang på dyrkede landbrugsarealer, i private haver og langs veje/jernbaner. Det betyder desværre, at der i stigende grad registreres pesticidrester i det drænvand, der transporteres fra markerne videre til vandløbene, og i det grundvand, der her i Danmark anvendes til drikkevand. Rensning af drikkevand er ikke en bæredygtig løsning, for det fjerner ikke miljøbelastningen. Vi skal i stedet blive bedre til at lave risikovurdering af pesticidudvaskning på forskellige typer arealer under varierende omstændigheder (f.eks. jordtype, tidspunkt for pesticidtilførsel, pløjning, ekstreme nedbørsforhold). Den viden skal bruges i rådgivning af landmænd og andre som bruger pesticider. Forhåbentlig vil vi herved kunne minimere fremtidig forurening af grundvandet og fortsat være i stand til at bruge minimalt renset grundvand til drikkevand i hanerne.

Du kan være med til at undersøge transporten af vand og eventuelle pesticider i jord ved at lave udvaskningsforsøg i de jordfysiske laboratorier på Institut for Agroøkologi i Foulum. Du får mulighed for at arbejde med de samme spørgsmål, metoder og apparatur, som forskerne. Du bliver vejledt i forsøget af unge forskere, som til dagligt arbejder med jordfysik og udvaskningsproblematikker. Hvis det er relevant for din opgave, kan du til sammenligning få udleveret forskernes datasæt for samme forsøg på andre jorde.

Til inspiration

Gymnasiefag

 • Biologi
 • Kemi
 • Fysik
 • Bioteknologi
 • Naturgeografi
 • Man kan også forestille sig andre relevante fag, der kan komme i spil afhængigt af det spørgsmål som der skal undersøges såsom samfundsfag. Selve koblingen varetages af gymnasielæreren/eleven.

Tidsramme

Forløbets praktiske del afvikles over 2 hele dage (2 dage i træk)

Dag 1 kl. 8:00 til kl. 16:00:

Kort introduktion til udvaskningsforsøg, opsætning samt kalibrering af udstyr.

Dag 2 kl. 8:00 til senest kl. 18:00:

Selve udvaskningsforsøget afvikles.

Deltagerantal

Max 3 elever pr. forsøg

Beskrivelse af forløbet

Laboratorieforsøg af udvaskning på 20 × 20 cm cylindriske jordkolonner, der er udtaget vha. af en traktor uden at forstyrre jorden (ca. 10-13 kg, se billede). Forsøgene skal simulere de egentlige forhold ude på marken ved ekstreme nedbørsforhold. Du skal undersøge, hvad der sker med tilførte pesticidrester samt frigivne jordpartikler under disse forhold. Ud fra disse udvaskningsforsøg er vi i stand til at karakterisere udvaskningsmønstre i jorden (afhængig af jordtype) og vurdere jordens sårbarhed for udvaskning. Forløbet indeholder følgende trin:  

 1. Kort introduktion med et lille demoforsøg for at illustrerer udvaskning af kemikalier på forskellige jordtyper.
 2. Forberedelse til det egentlige udvaskningsforsøg. Kolonner skal klargøres, regnvandspumper skal kalibreres, regnvandsopløsninger og traceropløsninger skal laves og excelprogram skal sættes op.
 3. Udvaskningsforsøg, hvor hver elev fokuserer på hver sin kolonne og måler partikelkoncentration, pH, ledningsevne og tracerkoncentration på det vand, der kommer ud af kolonnen i løbet af en dag.
 4. Hovedparten af resultaterne opnås i løbet af Dag 2, og de resterende resultater vil blive tilsendt (1-2 dage efter).

Hvis du er interesseret kan du vil få udleveret lignende datasæt for andre jordtyper til sammenligning.

Inspiration til projekter

Fagkombinationen biologi/ kemi kan have fokus på jordbundsstrukturer, på fysiske og kemiske bindingsforhold af vand og pesticider i jordbunden, på pesticider som kemiske stoffer og på de sundhedsmæssige aspekter omkring pesticider

Fagkombinationen biologi/ matematik kan have fokus på jordbundsstrukturer, på kemiske bindingsforhold af vand og pesticider i jordbunden, på databehandling og på de sundhedsmæssige aspekter omkring pesticider

Fagkombinationen biologi/ fysik kan have fokus på jordbundsstrukturer, på fysiske forhold omkring vands bevægelse i jorden (vandlove), på målemetoder og på de sundhedsmæssige aspekter omkring pesticider

Forslag til faglige perspektiver

 • Jordbundsstrukturens sammenhæng med udvaskning
 • Vands bevægelse i jorden
 • Kemiske forhold i forbindelse med udvaskning
 • Biologiske konsekvenser af tilførsel af pesticidrester til overfladevand og grundvand
 • Bæredygtig og miljøvenlig landbrugsproduktion

Ansøgning

 • Tilmeldingen for dette forløb åbner senere i 2023.
 • Det er efter først til mølle-princip.

Sted

Institut for Agroøkologi

AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Rollefordeling

Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.

Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantine.

Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forhold til det udbudte forløb. I et begrænset omfang, kan der blive mulighed for, at tale om aspekter af elevernes problemformuleringer, men kun på besøgsdagen.

Det er gymnasielærerens ansvar at sikre sammenhængen mellem det eksperimentelle forløb og problemformuleringen.

Det er vigtigt, at eleven møder forberedt på dagen hvor forløbet afvikles. Se info herom under beskrivelsen af de enkelte forløb.

Kontaktperson

Anne Krog Ingerslev

Tlf.: 93 52 29 14

Email: anki@agro.au.dk