Aarhus Universitets segl

Varroabekæmpelse uden kemi

For de biavlere, der ønsker at hindre kontamination af deres produkter, er der udviklet alternativer til at bekæmpe varroa med organiske syrer, æteriske olier eller syntetiske pesticider. Det kan være af princip, eller fordi man har brug for at nedbringe midetrykket, mens man producerer honning. Metoderne har især vundet udbredelse i Tyskland og Italien, hvor en del biavlere har vist, at metoderne kan erstatte de klassiske metoder. Helt overordnet forsøger de tre metoder at efterligne de processer, der naturligt forekommer i en bifamilie, der sværmer, og derfor har en længere periode uden yngel i bifamilien. Det hindrer varroamidernes opformering, og det har vist, at gennemføres det korrekt, vil det ofte være tilstrækkeligt til at sikre sunde bier fra år til år. 

Aktiviteter

Biavlere, der allerede har deltaget, vil blive inviteret til et møde, således at vi kan sammenligne data og diskutere praktiske erfaringer. Biavlere med tilsvarende praktiske erfaringer er velkomne til at deltage. Biavlere, der ønsker at deltage i mødet i 2022, kan tilmelde. Vi håber der bliver mulighed for at afholde en workshop i vinteren 2021/2022. Her vil alle interesserede få uddelt dronningebure, og vi gennemgår de tre metoder, som kan supplere eller erstatte den varroabekæmpelse du anvender. 

Åbent hus i Flakkebjerg

Der er udviklet flere metoder til bekæmpelse af varroamider. Disse består i enten at indespærre dronningen i 25 til 28 døgn, eller at fjerne al yngel fra bifamilien, for at hindre varroamidens opformering. Vi har arbejdet med disse metoder et par år i Flakkebjerg, og enkelte biavlere har afprøvet metoder i deres bigård.
I 2022 vil vi gerne inddrage endnu flere biavlere i en praktisk afprøvning af disse metoder.

Der er afholdt åbent hus på Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg den 11. juni 2022. Der var en teoretisk gennemgang af metoderne, og en praktisk demonstration i vores bigård af flere af metoderne.

Endvidere var der en beskrivelse af resultater fra forskning i metoder, herunder hvordan det kan bidrage til at optimere honningproduktionen. 

Præsentation

Varroasyge. Hvad kan vi gøre for at undgå bitab? (Gl. Tønder Amts B.F., onsdag den 12. april 2023)

Varroaresistens. Avlsarbejde for resistente bier, Nordvestsjællands Biavlerforening, Svebølle, 18. marts 2023

Varroabekæmpelse uden kemi, Nordvestsjællands Biavlerforening, Svebølle, 18. marts 2023

Brood interruption in Denmark, COLOSS meeting, Osijek, 7. marts 2023

Danmarks Biavlerforening, 3. december 2022. Nyt fra varroa sygdomme og forskning

De Fynske Bivenner, 1. december 2022. Resistente bier - En ny måde at omgås varroasyge

Genregistrering af kyndige biavlere,29. oktober 2022, Link til Youtube 

Genregistrering af kyndige biavlere, 29. oktober 2022, Præsentation

Præsentation fra åbent hus i Flakkebjerg den 11. juni 2022

Nordisk Baltisk Bi Råd (NBBC) den 8. april 2022

Biavlerforeningen Sønderjylland, Padborg den 8. marts 2022

Video

Hvordan udtager man en prøve til varroakontrol?

Hvordan vasker man bier for tælle varroa?

Dronningeindespærring med tysk tale

Fangsttavle med tysk tale

Yngelfratagelse med tysk tale

Varroakontrol på Italiensk, med dansk oversættelse


Foldere

Fire foldere fra Biinstituttet i Kirchhain, som vi har fået tilladelse til at oversætte, beskriver metoderne i detaljer, og viser, hvordan man gør, samt hvilket udstyr, der er nødvendigt:

Præsentationer fra afholdte Workshop og Webinar

Biavlskonference 2022 - Fokus på betydning af rettidig behandling og værdien af varroakontrol v. Per Kryger

Workshop, middelfart den 8. marts 20202 - Varroabekæmpelse uden kemi

Typiske spørgsmål

Hvor sent kan anvende disse metoder? Vi har frataget yngel i august måned og haft gode bifamilier året efter, men generelt anbefaler vi, at behandling er overstået i juli.

Høster man mindre honning, når bierne svækkes? Internationale erfaringer siger nej, udbyttet kan faktisk øges, hvis der er færre bier ved midsommer, når der er færre blomster i naturen.

Artikler

Alternativ varroabekæmpelse - virker det? Tidsskrift for biavl, s. 82-83, marts 2023, Danmarks Biavlerforening

Kan man undvære kemi i varroabekæmpelse? Tidsskrift for biavl, december 2022

Honningbier der overlever varroamider. Tidsskrift for biavl, august 2022

Varroasyge - den sikre strategi. Tidsskrift for biavl, temahæfte, august 2022

Videnskabeligt grundlag, link til open access artikler:

Varroabekæmpelse uden kemi

Summer brood interruption as integrated management strategy for effective Varroa control in Europe. Artiklen beskriver hvordan yngelpauser kan benyttes som bekæmpelse af varroa I Europa, med data fra Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Kroatien, Serbien, Nord Makedonien, Grækenland og Polen. https://doi.org/10.1080/00218839.2020.1793278

Queen caging and oxalic acid treatment: Combined effect on vitellogenin content and enzyme activities in the first post-treatment workers and drones, Apis mellifera L. Dronningebur og oxalsyre: Effekt på vitellogenin indhold og enzymaktivitet i den første generation af arbejder og droner efter behandling. https://doi.org/10.3390/ani12223121

Varroabekæmpelse med kemi

Three pillars of Varroa control. Artiklen beskriver fremskridt i tre elementer for succesfuld varroabehandling: Biavlsteknik, kemisk behandling og resistente honningbier. https://doi.org/10.1007/s13592-021-00903-4

Frontiers in effective control of problem parasites in beekeeping. Der er behov for nye behandlingsstrategier til varroa, og der er udviklet flere metoder, men vejen fra laboratoriet til praksis er svær. https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2022.03.003

Spatial clusters of Varroa destructor control strategies in Europe. Artikel baseret på spørgsmål til biavlere, viser hvordan de forskellige metoder til at bekæmpe varroa anvendes på tværs af Europa. https://doi.org/10.1007/s10340-022-01523-2

Assessing the resistance to acaricides in Varroa destructor from several Spanish locations. Eksperimentel undersøgelse af forekomst af resistens mekanismer hos varroamider, i forhold midemidler. https://doi.org/10.1007/s00436-020-06879-x

Compliance with recommended Varroa destructor treatment regimens improves the survival of honey bee colonies over winter. Overholdelse af behandlingstider øger honningbiers chance for at overleve vinteren. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2021.12.025

Artiklen er fortolket her: https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Offentlig_bisygdomsbekaempelse/Vidensdeling/Betydning_af_rettidig_varroabekaempelse.pdf

Projektet er finansieret af det nationale biavlsprogram, med støtte fra Landbrugsstyrelsen og EU.