Aarhus Universitets segl

Økologiske slagtegrise i nyt koncept med stald og træer

  • Et projekt finansieret af Fonden for økologisk landbrug

Formål

Projektets formål er at styrke troværdigheden og forbrugertilliden til den økologiske slagtegriseproduktion gennem dokumentation af et nyt sommerkoncept, der forbedrer dyrevelfærden og reducerer miljøaftrykket.

Projektets mål er at give slagtegrise bedre mulighed for udfoldelse af deres naturlige adfærd gennem adgang til et frilandsareal med pil. Det nye koncept forventes at reducere ammoniaktabet som følge af forbedret hygiejne på de befæstede løbegårde uden at øge risikoen for parasitinfektioner og nitratudvaskning. 

Projektleder

Anne Grete Kongsted

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Projektdeltagere

Aktiviteter

Forsøgsaktiviteter 
Sommerkonceptet afprøves i et kontrolleret forsøg på den Økologiske Forskningsplatform ved Foulum, Aarhus Universitet, hvor der er etableret et areal med piletræer i tilknytning til indendørs stier (jf figur 1). Befæstede udearealer forventes etableret forår 2022.  
Pilen skæres ned i februar, så den står med friske skud, når grisene indsættes i juni ved ca. 30 kg. Når grisene slagtes i august ved ca. 110 kg, høstes pilen med henblik på fjernelse af næringsstoffer. Forsøget gentages i 2023, så effekten af gentagende brug af arealet (to år i træk) kan dokumenteres.  

Specifikt undersøges:

  • Dyrenes brug af de forskellige zoner (stald, løbegård, pil) til aktivitets-, hvile-, rode- og termoregulerende adfærd samt gødeadfærd (opdelt på urinering og defækering)
  • Hygiejne (stald og løbegård)
  • Jordprofilens indhold af uorganisk kvælstof (N-min)
  • Kvælstofudvaskning (N i jordvand)
  • Mængden af fraførte næringsstoffer via høst af grøn pilebiomasse
  • Parasittryk
  • Grisenes vækst, foderudnyttelse og slagtekvalitet (kødprocent)

  

   

Se præsentation af projektets baggrund og foreløbige resultater i denne video