Aarhus Universitets segl

Nye løsninger til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Projektets formål og baggrund

At undersøge ukrudtseffekten og kartoflernes tolerance ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse med Optiweeder og Treffler-harven udført med redskaberne alene og i kombination. Treffler-harven har et andet bekæmpelsesprincip end fingerhjul, hvorfor det er relevant også at undersøge kombinationen af de to redskaber. Undersøgelserne vil dokumentere effekter på ukrudt og kartofler på et videnskabeligt grundlag. De opnåede ukrudtseffekter vil kunne holdes direkte op imod eventuelle skader forårsaget af de mekaniske behandlinger.     

Anvendelsen af herbicider i kartofler bliver stadig mere vanskelig, fordi flere og flere produkter fjernes fra markedet af human- og økotoksikologiske årsager; dispensation til anvendelse af Titus i de kommende år synes meget usikker, Reglone udfases med virkning fra 4 februar 2020, og den fremtidige anvendelse af glyphosat er ligeledes usikker. Ganske vist er der stadig jordmidler til rådighed, men deres virkning er meget afhængig af fugtighedsforholdene med dårlige effekter, når det er tørt. Ukrudtsarterne pigæble, kantbæger og sort natskygge er stigende ukrudtsproblemer i kartoffelavlen, og mod disse arter er der ingen effektive kemiske løsninger.  

Ukrudtsbekæmpelsen i kartofler retter sig derfor i stigende grad mod ikke-kemiske løsninger, og her har mekaniske løsninger tidligere vist høj effektivitet mod ukrudt, som f.eks. stjernerullerensning og turbohypning i kombination med strigling. Mere usikkerhed har der imidlertid været omkring effekterne på kartoflerne, da mekaniske skader har medført udbyttetab i størrelsesorden 5-10 %. Kammene kan trækkes skævt, således at kartoflerne spirer frem i kamsiden fremfor i kamtoppen. Grønfarvning af kartoflerne kan opstå, hvis kammene er ustabile og falder sammen, foruden at der kan være risiko for udtørring af kammen og dermed nedsat vækst. Mekanisk bekæmpelse udført direkte i fremspirede kartofler kan desuden skade blade, stængler og rodudløbere og dermed hæmme væksten.

To nye redskaber til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler - Optiweeder og Treffler-harven - forventes at kunne løse de tidligere problemer med skader på kartoflerne i forbindelse med mekanisk rensning. Optiweeder har et unikt, lavteknologisk styresystem, som ’låser’ sig fast til kammene og dermed sikrer en ensartet og stabil styring. Den robuste styring gør, at ukrudtsbekæmpelsen bliver ensartet både på og mellem kammene. Til bekæmpelse af ukrudt på selve kamtoppen er Optiweeder udstyret med fingerhjul, som dog er en gammelkendt teknologi. Samtidig med ukrudtsbekæmpelsen sættes kammene op igen vha. hyppeknive. Med Optiweeder udtørres kammene ikke så let i modsætning til eksempelvis stjernerullerenseren, fordi knivrenserne kun gennemskærer de øverste få centimeter af kammen. Treffler-harven er en ny ukrudtsharve, der har vundet stor udbredelse over det meste af Europa og blandt andet har overtaget markedet helt i Holland bl.a. på bekostning af Einböck’s ukrudtsharver. Nyheden ved Treffler-harven er det specielle 2-fjedersystem, som hver eneste harvetand er monteret på. Det bevirker, at harvetanden følger jordoverfladen med en ensartet tandspænding uanset om jordoverfladen er ujævn eller ej. I kartofler vil harvetænderne på kamtoppen bearbejde jorden med samme spænding og intensitet som harvetænderne langs kamsiderne og mellem kammene. En strigling i kartofler bliver derved langt mere ensartet end med ældre harvefabrikater, som typisk harver kammene ned. Treffler-harven giver mulighed for meget forskellige tandspændinger, hvilket bl.a. muliggør meget skånsomme behandlinger. 

Resultater fra 2020 og 2021

Projektet vil levere

  • Videnskabeligt funderet effektopgørelse af Optiweeder og Treffler-harvens ukrudtsbekæmpende egenskaber anvendt alene og i kombination
  • Kvantificering af eventuelle skader på kartoflerne som følge af de mekaniske behandlinger, herunder opgørelse af knoldudbyttet og grønfarvning af knoldene
  • Resultater til præsentation i fagblade og ved faglige møder
  • Retningslinjer for mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler med Optiweeder og Treffler-harven
  • Visualisering af redskabsindstillinger og behandlinger