Aarhus Universitets segl

Biologisk bekæmpelse af bladlus i hestebønne ved anvendelse af blomsterstriber

Projektleder: Henrik Skovgård
Bevillingsgiver: Planteafgiftsfonden


Projektets formål og mål

Hestebønne har potentiale til at blive fremtidens proteinafgrøde. Afgrøden plages af skadedyr, især bladlus, hvor tidligt angreb har store konsekvenser for udbyttet primært i økologisk produktion. Der er hjemmehørende nyttedyr mod bladlus, men de ankommer først, efter at skaden er sket. Ved at anvende blomsterstriber med tidlig blomstrende arter, ønsker vi med projektet at belyse om det er muligt, at tiltrække nyttedyr tidligere end ellers forventet, så bladlusenes opformering kan holdes under deres økonomiske skadestærskel.

Projektet vil afprøve, om blomsterstriber kan tiltrække og skabe et fødegrundlag (pollen, nektar, andre byttedyr) samt refugier for prædatorer og snyltehvepse hvorved der forventes at være et spill-over af disse nyttedyr fra blomsterstriber og ind i afgrøden. Her vil nyttedyrene fouragere på bladlus og samtidig opformere sig i afgrøden, hvilke vil forhindre, at bladlusenes normale eksponentielle populationsvækst.

År 2024, 2025 og 2026 udlægges forsøgsparceller med blomsterstriber med enårige og flerårige blomstrende arter og forekomsten af naturlige fjender i blomsterstriber og i afgrøden vil løbende blive registreret. Ligeledes vil populationsudviklingen af bedebladlus som er en af de vigtige skadegører i hestebønne blive registreret. Effekten af blomsterstriber overfor nyttedyr og bladlus vil blive holdt op imod dyrkning af hestebønner (kontrol) uden blomsterstriber. 

Sammensætningen af blomsterstriber afgøres på basis af litteraturstudier, idet det er uvist hvilke arter der bedst understøtter nyttedyrene, men udenlandske studier har vist, at blandinger af forskellige blomsterarter i blomsterstriber har den bedste tiltrækkende effekt overfor nyttedyr.

Projektet forventes at give ny og detaljeret viden om blomsterstribers anvendelighed i forbindelse med økosystem services - ved primært at tiltrække og forbedre forholdene for de naturlige forekommende nyttedyr i landskabet omkring økologisk dyrket hestebønner. Ligeledes, at projektets resultater betyder at de naturligt forekommende nyttedyr har en tilfredsstillende bekæmpende effekt overfor bedebladlus . Det forventes, at projektet ligeledes kan give et bud på, hvad afstanden imellem blomsterstriber og afgrøden skal være for at opnå en effekt samt afgøre, om reduktionen i bedebladlus pga. blomsterstriber forbedrer udbyttet i forhold til en kontrol gruppe uden blomsterstriber.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Vidensformidlingen vil foregå ved deling af resultater via nationale fagblade og ved deltagelse i ERFA-gruppemøder