Aarhus Universitets segl

Forstærket ukrudtsbekæmpelse i frilandsafgrøder ved hjælp af flydende gødning, del II

Projektperiode

1. januar 2022 til den 31. december 2022

Projektets formål og indhold

Projektets formål er at dokumentere, at forbruget af ukrudtsmidler i udvalgte frilandsafgrøder kan reduceres med gennemsnitlig 30%, når at ukrudtssprøjtning foretages sammen med udsprøjtning af flydende kvælstof sammenlignet med normal ukrudtssprøjtning. Projektet er hovedsagelig rettet mod den konventionelle produktion.

Når resultaterne fra de sidste forsøg fra projektet i 2021 foreligger (aktuelt under fortsat udførsel) vil det være muligt at angive hvilke ukrudtsmidler, der effektmæssigt forstærkes ved tilsætning af flydende kvælstofgødning og hvilke, der ikke gør. På nuværende tidspunkt, hvor der fortsat mangler visse forsøg, tyder meget på, at effekten af Fenix, Goltix og Lentagran kan forstærkes ved at udbringe midlerne i tankblanding med flydende kvælstofgødning. Sammen med gødningen vil doseringen af ukrudtsmidlerne således kunne reduceres, og samtidig opretholde samme effekt overfor ukrudtet. Baseret på de foreløbige resultater synes målet om at reducere dosering af ukrudtsmidlerne med 30% absolut realistisk. 

Forsøgene i 2021 er udført under kontrollerede forhold med udsået ukrudt i potter, og der er behov for at afprøve metoden under markforhold i 2022 overfor naturligt forekommende ukrudtspopulationer. Dels er der behov for at eftervise, at der også under markforhold kan spares minimum 30% af herbicidinputtet, dels at den med den flydende gødning tilførte mængede kvælstof kan erstatte den mængde, der alligevel ville skulle tilføres afgrøden i form af granuleret gødning. En forenklet forsøgsplan vil således være at sammenligne effekter på ukrudt og afgrødeudbytte af strategier med forskelligt input af ukrudtsmidler, men med samme totale mængde kvælstof, henholdsvis udbragt traditionelt som granuleret gød-ning eller som flydende gødning sammen med ukrudtsmidler.  

Der foreslås udført markforsøg i tre ”testafgrøder”, hvor at gulerødder og løg kan være to af dem, mens bær, frugt eller en planteskolekultur kan være den tredje. Dette vil blive drøftet med branchen og rådgivere i HortiAdvice. Årsagen til at der foreslås to grønsagsafgrøder er, at både gulerødder og løg har en forholdsvis høj belastning af ukrudtsmidler, der bør reduceres, men også at flere af de i 2021 forsøgene afprøvede ukrudtsmidler netop er godkendt i disse afgrøder.         

Planer vedr. offentliggørelse

•    Rapport med alle resultater samt offentliggørelse på AU’s hjemmeside
•    Præsentation på faglige temadage ved anmodning
•    Artikel i Gartner Tidende ved anmodning