Aarhus Universitets segl

Regionalt netværk og samarbejde om plantebeskyttelse i specialafgrøder

Projektperiode

1. januar 2022 til den 31. december 2022

Projektets formål og indhold

Projektets formål er at fremme strategier med anvendelse af nyere og mere miljøvenlige pesticider og alternative plantebeskyttelsesmetoder. Projektet vil forøge den samlede tilgang af nye alternative midler og pesticider i hele den nordiske region. Der arbejdes koordineret i en fælles nordisk indsats for fremskaffelse af data og viden om strategier med forbedrede pesticider. Projektet er støttet af Interreg Øre-sund-Kattegat-Skagerak, og rettet mod både den konventionelle og økologiske sektor.

Projektet har som nævnt flere partnere. Denne ansøgning omhandler alene forsøgsaktiviteter hos AU Flakkebjerg. HortiAdvice, der er en af partnerne søger selv om medfinansiering til aktiviteter hos Hortiadvice i anden ansøgning.

Aarhus Universitet (AU), Flakkebjerg skal i samarbejde med forsøgsenheder i Sverige og Norge udføre en række effektivitets-, strategi- og selektivitetsafprøvninger, der har til formål at finde nye midler/strategier, der kan erstatte eller supplere eksisterende midler/strategier. Der kan være tale om at finde erstatninger for midler, der pga. miljø- og sundhedsmæssige problemer er blevet forbudt eller forventes forbudt/trukket tilbage i nær fremtid. Der kan være tale om midler, der skal være med til at forebygge resistensdannelse eller midler med bedre miljøprofiler end dem, der er på markedet. Der kan også være tale om skadedyrsmidler, der har en mere specifik virkning, og dermed skåner flere af nyttedyrene.  

Resultaterne og erfaringerne fra disse afprøvninger vil give en basisviden omkring nye midler og strategier, som vil kunne anvendes af producenterne og rådgiverne samt i forbindelse med, at der søges om nye godkendelser til ’mindre anvendelser’.  

Afprøvningerne kan omfatte midler til både konventionel og økologisk produktion samt midler/strategier, der kan understøtte produktionen efter IPM-reglerne. Forsøgene vil blive gennemført dels på AU-Flakkebjerg samt på arealer og i væksthuse hos forskellige gartnerier/producenter i Danmark, Sverige og Norge. Forsøgene vil blive udført således, at alle resultater fra de 3 lande skal kunne anvendes i forbindelse med ansøgninger om godkendelser i Danmark. 

Foreløbig er det planen, at fokus i 2022 vil være på følgende emner: 

  1. Afprøvning af midler til bekæmpelse af løgskimmel.
  2. Forsøg med alternativer til ukrudtsmidler, der er blevet forbudt eller er i risiko for at blive det.
  3. Afprøvning af midler mod sommerfuglelarver, trips, fluer, bladlus og tæger i relevante afgrøder.
  4. Planteskoleforsøg med herbicider

Den endelige beslutning og detailplanlægning af forsøgene foretages primo marts 2022 på et fælles forsøgsmøde med fagkonsulenter og forsøgsfolkene fra hhv. Danmark, Sverige og Norge. Der kan derfor blive tale om ændringer/tilretninger i ovenstående forsøgsoversigt.  

Forsøgsarbejdet vil blive koordineret med andre afprøvninger i hhv. Danmark, Sverige og Norge. 

Planer vedr. offentliggørelse

Dele af projektets resultater forventes omtalt i tidsskriftet Gartnertidende samt i relevante nyhedsbreve til de forskellige grupper af avlere. Det er planen, at præsentere resultaterne og de opnåede erfaringer på relevante erfamøder i vækstsæsonen samt på avler- og konsulentmøder i løbet af vinteren.
Nye midler, der er godkendt på baggrund af projektets arbejde, offentliggøres på Landbrugsinfo, Middeldatabasen, AU og HortiAdvices hjemmesider samt i diverse faglige nyhedsbreve.
AU Flakkebjerg har ingen planer eller aftaler om eneretsbeskyttelse eller patentansøgninger af de resultater der opnås i forbindelse med projektet.