Aarhus Universitets segl

Termisk ukrudtsbekæmpelse i stribedyrkede spiseløg

Projektperiode

1. januar 2022 til den 31. december 2022

Projektets formål og indhold

Projektets formål er at undersøge effekt på ukrudt og løgs udbytterespons ved stribedyrkning (strip-til-lage) i kombination med termisk ukrudtsbekæmpelse (flammebehandling) i rækkemellemrummet tæt ved løgene. Målet er at kunne anvise nye dyrkningsmetoder af spiseløg, der reducerer forekomsten af ukrudt samtidig med at udbyttet opretholdes. I den økologiske produktion vil det betyde reduceret behov for håndlugning, mens det i den konventionelle produktion vil reducere herbicidanvendelsen.

I projektet skal der udføres forsøg med henholdsvis 1.) Stribedyrkning, 2.) Afskærmet selektiv flammebehandling samt 3.) Kombination af disse metoder.

Stribedyrkningsforsøgene udføres henholdsvis som effekt- og selektivitetsforsøg. I effektforsøgene regi-streres alene effekt på ukrudt ved forskellige stribedyrkningsstrategier sammenlignet med traditionel jordbehandling, mens løgs vækst og udbytte måles i selektivitetsforsøgene. For eliminere påvirkning af ukrudt i selektivitetsforsøgene vil disse blive dampbehandlet inden såning. En af udfordringerne ved stribedyrkning er, at visuelt kan planterne forekomme lidt bagefter i udvikling, men årsagen til denne observation er ikke fastslået. Svagere rodudvikling menes at være forklaringen, hvilket vil kunne afhjælpes ved at igangsætte vanding tidligere. I tidligere forsøg med stribedyrkning af løg er der dog ikke registreret udbyttetab sammenlignet med traditionel jordbehandling, men eventuelle årsagssammenhænge vil blive undersøgt i projektet. En anden problematik er at afklare om der er behov for at etablere en efterafgrøde forud for etableringen af de stribedyrkede løg. I GUDP Hortprotect blev flere efterafgrøder testet forud for løg, og flere, bl.a. gul senep, synes velegnede. Spørgsmålet er imidlertid om løg trives lige så godt stribedyrket uden at der i efteråret forud etableres en efterafgrøde? Altså at marken pløjes om efteråret, og så blot jævnes af inden at der om foråret udeføres stribebehandling og efterfølgende sås løg. 

Virksomheden ENVO-DAN, der i mange år har udviklet gasbrændere til ukrudtsbekæmpelse i landbrug og i kommuner, har givet tilsagn om vederlagsfrit at stille en 4-rækket gasbrænder til selektiv flammebehandling til rådighed for projektet. I forsøgene skal afskærmningen undersøges med hensyn til hvor tæt på løgene, der kan flammebehandles samt hvor effektiv afskærmningen skal være i forhold til løgenes udviklingstrin. Løg af forskellig størrelse opnås ved at så flere gange over en periode. I lighed med forsøgene med stribedyrkning deles forsøgene i effekt- og selektivitetsforsøg, hvor sidstnævnte dampsteriliseres for at undgå løgene påvirkes negativt af ukrudtet.  

I kombinationsforsøgene afprøves strategier af stribedyrkning i kombination med flere flammebehandlingsstrategier. Med udgangspunkt i flammebehandlingsforsøgene anvendes de mest lovende maskinindstillinger med hensyn til optimal effekt på ukrudt under hensyntagen til størst mulig skånsomhed overfor løgene. I disse forsøg er der også behov for at adskille løgenes påvirkning af henholdsvis konkurrence fra ukrudt og eventuel skade fra flammebehandlingen, hvorfor at også disse forsøg skilles i en effektdel og en ukrudtsfri selektivitetsdel.      

Forsøgene udføres hos Aarhus universitet i Flakkebjerg, da der kræves specialmaskiner, som er tilgængelige i Flakkebjerg.  

Planer vedr. offentliggørelse

•    Rapport med alle resultater samt offentliggørelse på AU’s hjemmeside
•    Præsentation på faglige temadage ved anmodning
•    Artikel i Gartner Tidende ved anmodning