Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Cercospora-bladplet – en risiko for dansk sukkerproduktion

Forsøgsleder: Thies Marten Heick

Projektets formål og mål

Sygdommen cercospora-bladplet, der forårsages af svampen Cercospora beticola, vurderes på verdensplan, som den mest tabsgivende roesygdom og udgør en reel trussel mod sukkerroedyrkning. I Danmark forekommer sygdommen hvert år, dog kun med svagere angreb, hvilket tilskrives vores relativt kølige vejr. I takt med varmere somre forventes en øget risiko for angreb af C. beticola, der kan føre til betragtelige udbyttetab. Ifølge undersøgelser fra andre lande, viser det sig at C. beticola-populationen er multi-resistent over for flere fungicidklasser, hvilket besværliggør bekæmpelse af sygdommen. Formålet med projektet er opbygning af ekspertise nationalt for at overvåge cercospora-bladplet og kortlægge resistensniveau for relevante fungicider. Der indsamles og rendyrkes svampe-isolater fra Danmark for at implementere og optimere metode og smitteprotokol til danske forhold. Fungicidresistensovervågning fortsættes og udvides med de rendyrkede svampe-isolater vha. molekylære og in vitro test. I projektet vil der blive foretaget fungicidafprøvning med forskellige midler under væksthusforhold for at undersøge bekæmpelsesmuligheder. Derudover undersøges om sukkerroefrø kan være en smittekilde i Danmark ved hjælp af molekylære metoder og i væksthus. I den sidste del af projektet vil C. beticola isoleret fra frø sammenlignes med C. beticola fra blade indsamlet i marken vha. genotypning og populationsgenetiske analyser med det formål undersøge om C. beticola populationen i danske roemarker påvirkes af frøbåren smitte. Med projektet vil vi få ny viden og indblik i en potentiel tabsgivende svamp og sygdom der under nordiske forhold ikke er meget viden om. Projektets resultater vil danne grundlag for bekæmpelsesanbefalinger for en effektive kontrol af sygdommen, der sikre et højt udbytteniveau for danske sukkerroedyrkere og mindsker fungicidresistensudvikling.

Offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Resultater vil fraligge i slutning af 2021 og være tilgængelige på https://agro.au.dk/forskning/projekter/sukkerroeafgiftsfonden i januar-februar 2021. Desuden offentliggøres resultater i AUs Applied Crop Protection udkommer i første kvartal af 2022. Desuden regnes der med at resultaterne kan var del i en peer-reviewed artikel.