Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Test af hollandsk model i sammenligning med danske systemer

Formål

Formålet med det ansøgte projekt er

  • At teste det hollandske beslutningsstøttesystem, Akkerweb, til bekæmpelse af kartoffelskimmel.
  • At undersøge, om elementer i systemet kan implementeres eller forbedre det danske beslutningsstøttesystem Skimmelstyring.
  • I givet fald, at Akkerweb viser sig effektivt, at kunne anbefale systemet til avlerne.

Baggrund for projektet

Kartofler er en højværdiafgrøde med store produktionsomkostninger, bl.a. til bekæmpelse af svampesygdomme, hvor der årligt anvendes ca. 100 mio. kr., hovedsageligt til at sprøjte mod bladsygdomme. Det er især kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), der volder problemer. Sygdommen optræder hvert år og kan under sygdomsfavorable forhold forvolde store økonomiske tab. I stivelseskartofler, vil der, selv ved svage angreb af kartoffelskimmel sidst på sæsonen, være et tab på ca. 1.400 kr./ha, mens tabet kan blive helt op til 21.000 kr./ha ved meget kraftige angreb (Nielsen, 2018, Magasinet Danske Kartofler, 2018 nr. 2, s 27-28). Forbruget af svampemidler i kartofler er over en 10-årig periode steget som følge af en udvikling af mere aggressive typer af skimmel, så forbruget i dag udgør ca. 20 pct. af det samlede forbrug af svampemidler i landbruget. Det er vigtigt at kunne tilbyde kartoffelavlerne de bedste beslutningsstøttesystemer til optimering af bekæmpelsesindsatsen, således at der sikres en fortsat effektiv og bæredygtig kartoffelsektor. Der er bl.a. med støtte fra Kartoffelafgiftsfonden og GUDP udviklet et dansk beslutningsstøttesystem, Skimmelstyring, som ud fra lokale vejrforhold kan angive risiko for angreb af kartoffelskimmel samt en anbefalet dosis af svampemiddel. Anbefalingen gælder kun to fungicider (Revus samt Ranman Top) og kun forebyggende behandlinger sprøjtet med ugeinterval (Skimmelstyring på

http://agro.au.dk/forskning/projekter/skimmelstyring/skimmelstyring-dk-overblik/). 

I Holland er der i samarbejde mellem Wageningen Universitet (WURL) og firmaet Akkerweb udviklet et mere omfattende beslutningsstøttesystem (efterfølgende omtalt som Akkerweb). Systemet er meget detaljeret og kan efter indtastning af oplysninger om sort og tidligere sprøjtninger angive en forventet beskyttelse af planterne samt en anbefaling, af hvilken middeltype (forebyggende eller kurativ) der skal anvendes til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Der er tale om et kommercielt system, som avler skal betale en afgift for at benytte (https://akkerweb.eu/en-gb/). Da der her er tale om et udviklet system, som allerede anvendes i praksis, er det meget nærliggende at se på de løsninger, som anbefales, og de modeller, der ligger bag ved beslutningerne. Det er allerede aftalt, hvordan Akkerweb kan testes i et samarbejde mellem WURL, AU og SEGES med henblik på enten at implementere hele systemet eller kun delkomponenter af systemet i Danmark. Hvis det viser sig, at systemet virker i forsøg, skal der ske modeltilpasning til et dansk registreringssystem af behandlinger, så avleren ikke skal indtaste flere gange. Denne tilpasning vil ske inden for rammerne af et GUDP-projekt, som søges i september 2018 i samarbejde mellem stivelsesindustrien, privat rådgivning, AU og SEGES.

Resultaterne forventes at foreligge senest 31. december 2019.  

I følge tilsagnsskrivelse fra Kartoffelafgiftsfonden stilles resultaterne gratis til rådighed for alle parter.