Aarhus Universitets segl

Græsmælk

Baggrund

Den overordnede ide bag dette projekt er at fremme en afbalanceret udvikling af hele den økologiske sektor ved at øge kvægbrugets bidrag til forsyningen med næringsstoffer til den økologiske planteavl og de øvrige husdyrproduktioner. Det er derfor vigtigt at have en stor andel af kløvergræs i køernes foderrationen og bedriftens sædskifte.

Græsmarken har potentiale til at forsyne malkekoen med energi og næringsstoffer som uden eller med et meget begrænset tilskud kan sikre en effektiv, økonomisk rentabel, mælkeproduktion. Det praktiseres allerede i lande som Irland og New Zealand, men er kun sparsomt undersøgt under danske forhold. Der er derfor brug for at se på, hvordan græs, frisk såvel som konserveret, kan indgå i køernes fodring året rundt i betydende mængder. En sådan græsbaseret ration kan sikre en høj ressource udnyttelse på kvægbedriften og samtidig have en gunstig og dokumenterbar indflydelse på mælkens egenskaber som kan give anledning til en større værditilvækst til gavn for hele kæden. 

Formålet med projektet er at udvikle og dokumentere produktionen af mælk, baseret på rationer med en høj andel kløvergræs, dels som et differentieret mælkeprodukt, og dels som et økologisk system, der kan bidrage til forsyningen af de øvrige økologiske sektorer med foder og næringsstoffer. 

Periode og finansiering

Projektet er beskrevet som et treårigt projekt med start 1. januar 2018, men der er pt. kun bevilling for 2018 fra Fonden for Økologisk Jordbrug (FØL) og Mælkeafgiftsfonden (MAF).

Herudover bidrager mejerierne Thise og Arla til aktiviteterne.

Aktiviteter

Arbejdet er organiseret i nedenstående 4 arbejdspakker:

 • AP1 Bedriften
  • Formålet med AP1 er at indsamle data og viden til dokumentation af produktion, økonomi, klimaaftryk og bæredygtighed på praktiske brug som producerer græsmælk samt at udvikle systemerne – primært græsmarksstyringen og fodringen – i løbet af projektperioden. 
 • AP2 Fodringsforsøg på DKC
  • Formålet med AP2 er at styrke grundlaget for dokumentationen af produktionssystemets effekt på køernes produktivitet og effektivitet samt metanproduktion
 • AP3 Mælken
  • Formålet med AP3 er at dokumentere indholdsstoffer og teknologiske egenskaber i mælken fra de to bedrifter (AP1), samt fodringsforsøget på DKC (AP2), suppleret med analyser af eksisterende prøver.
 • AP4 Systemet
  • Formålet med AP 4 er at beskrive græsmælk som en specifik produktionsmetode, som ud over produktet græsmælk giver mulighed for et sammenhængende produktionssystem, hvor køernes udnyttelse af græsmarksafgrøderne frigiver areal til produktion af andre afgrøder til fødevarer til mennesker eller til andre økologiske husdyrarter.

Deltagere

AU-AGRO: Troels Kristensen, Lisbeth Mogensen

AU-ANIS: Martin Riis Weisbjerg, Søren Krogh Jensen

AU-FOOD: Lars Viking

SEGES-Økologi: Arne Munk 

Arla Foods amba: Peter Stamp Enemark

Thise Mejeri: Anne Berg Olesen 

Bedrifter: Torsten Wetche, Jørgen S. Madsen

Resultater

Fodring med græs giver mælk med en sundere ernæringsprofil  Rikke P. Frydenberg, Nina Aagaard Poulsen, Lotte Bach Larsen, Søren Krogh Jensen, Troels Kristensen og Lars Wiking

Staldfodring med frisk græs. Martin Øvli Kristensen og Arne Munk, Seges Økologi Innovation

Nyt om staldfodring med frisk græs og afgræsning. Martin Øvli Kristensen, Seges Økologi Innovation

Fedtsyresammensætning af mælkeprøver fra græsmælk. Lars Wiking, Institut for fødevarer, Aarhus Universitet

Årsrapport 2018 - Bedrift A, Arne Munk, Seges Økologi Innovation og Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Årsrapport 2018 - Bedrift B,  Arne Munk, Seges Økologi Innovation og Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Årsrapport 2019 - Bedrift A, Arne Munk, Seges Økologi Innovation og Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Årsrapport 2019 - Bedrift B, Arne Munk, Seges Økologi Innovation og Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet  

Årsrapport 2020 - Bedrift A, Arne Munk, Seges Økologi Innovation og Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet  

Årsrapport 2020 - Bedrift B,  Arne Munk, Seges Økologi Innovation og Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Bedrift A - RISE Bæredygtighedsrapport, Berns Landbrugsuniversitet; Skolen for landbrug, skovbrug og fødevarevidenskab HAFL; Response-Inducing Sustainability Evaluation RISE

Bedrift B - RISE Bæredygtighedsrapport, Berns Landbrugsuniversitet; Skolen for landbrug, skovbrug og fødevarevidenskab HAFL; Response-Inducing Sustainability Evaluation RISE  

Links

Græsmælk fra Thise Mejeri https://thise.dk/historier/graesmaelk/

Kontakt

Troels Kristensen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed